Čistiace tablety do kávovarov

Image
Aqualogis Decalc 50 ks
6,39 €
Uvedená cena je platná k 21.09.2023
Kvalitní Odvápňovacie tablety do kávovaru AQUALOGIS Decalc kompatibilné s DeLonghi Eco Decalc 50ks z kategorie Biela technika | Drobné kuchynské spotrebiče | Espressá a príslušenstvo | Příslušenstvo pro espressa.
ISOKOR ECODESCAL - Prípravok pre odvápňovanie kanvíc a kávovarov 500 ml
5,24 €
Uvedená cena je platná k 23.09.2023
Prípravok pre odvápňovanie rýchlovarných kanvíc, automatických aj poloautomatických kávovarov. Je zložený z prírodných ovocných kyslín a extraktov, bez nebezpečných látok. Rýchlo, účinne, bezpečne a šetrné odstraňuje vápenaté usadeniny.Okrem odstraňovania chráni kávovary a kanvice pred opätovným usádzaním vodného kameňa.PoužitieNalejte prípravok do rýchlovarnej kanvice a počkajte, kým sa uvoľnia všetky usadeniny vodného kameňa.Proces môžete urýchliť použitím jemného štetca, prípadne zahriatím zmesi.Následne kanvicu vypláchnite čistou vodou.Pri automatických a poloautomatických kávovaroch postupujte podľa návodu na čistenie.pokiaľ výrobca neposkytuje návod, tak nalejte prípravok do nádržky na vodu a doplňte nádržku do 1 L objemu.Spustite zariadenie a nechajte celý objem tekutiny prejsť kávovarom.Prázdnu nádržku vypláchnite čistou vodou.Nechajte zariadenie vypláchnuť aspoň 2 plnými nádržkami, aby sa odstránili zvyšky rozpusteného vodného kameňa a zvyšky prípravku.Identifikácia nebezpečenstievKlasifikácia látky alebo zmesiPodľa nariadenia 1272/2008:Poškodenie kože 1C; H314Poškodenie očí. 1; H318Riziko pre ľudské zdravieSpôsobuje vážne popáleniny pokožky a poškodenie očí.Ohrozenie životného prostrediaŽiadne.Fyzikálne/chemické rizikáŽiadne.Prvky označeniaObsahuje: Kyselina mliečnaPiktogramySignálne slovo: NebezpečenstvoVýstražné upozorneniaH314 - Spôsobuje vážne popáleniny pokožky a poškodenie očí.Bezpečnostné upozorneniaP102 - Uchovávajte mimo dosahu detíP260 - Nedýchajte výpary/sprejP280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranu očí/ochranu tváreP301+P330+P331 - PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE vracanie.P305+P351+P338 - PRI VNIKNUTÍ DO OČÍ: Opatrne niekoľko minút vyplachujte vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú prítomné a dajú sa ľahko odstrániť. Pokračujte v oplachovaní.P310 - Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM/lekárnikaP501 - Zneškodnite obsah/kontajner v súlade s vnútroštátnymi predpismiIné nebezpečenstváPríloha XIII k nariadeniu REACH - Kritériá na identifikáciu perzistentných, bioakumulatívnych a toxických látok (PBT) a veľmi perzistentných a veľmi bioakumulatívnych látok (vPvB) - neuplatňuje saLátky s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém (podľa kritérií delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2100, nariadenia Komisie (EÚ) 2018/605) - neuplatňuje sa
ISOKOR ECODESCAL - Prípravok pre odvápňovanie kanvíc a kávovarov 5 L
20,77 €
Uvedená cena je platná k 23.09.2023
Prípravok pre odvápňovanie rýchlovarných kanvíc, automatických aj poloautomatických kávovarov. Je zložený z prírodných ovocných kyslín a extraktov, bez nebezpečných látok. Rýchlo, účinne, bezpečne a šetrné odstraňuje vápenaté usadeniny.Okrem odstraňovania chráni kávovary a kanvice pred opätovným usádzaním vodného kameňa.PoužitieNalejte prípravok do rýchlovarnej kanvice a počkajte, kým sa uvoľnia všetky usadeniny vodného kameňa.Proces môžete urýchliť použitím jemného štetca, prípadne zahriatím zmesi.Následne kanvicu vypláchnite čistou vodou.Pri automatických a poloautomatických kávovaroch postupujte podľa návodu na čistenie.pokiaľ výrobca neposkytuje návod, tak nalejte prípravok do nádržky na vodu a doplňte nádržku do 1 L objemu.Spustite zariadenie a nechajte celý objem tekutiny prejsť kávovarom.Prázdnu nádržku vypláchnite čistou vodou.Nechajte zariadenie vypláchnuť aspoň 2 plnými nádržkami, aby sa odstránili zvyšky rozpusteného vodného kameňa a zvyšky prípravku.Identifikácia nebezpečenstievKlasifikácia látky alebo zmesiPodľa nariadenia 1272/2008:Poškodenie kože 1C; H314Poškodenie očí. 1; H318Riziko pre ľudské zdravieSpôsobuje vážne popáleniny pokožky a poškodenie očí.Ohrozenie životného prostrediaŽiadne.Fyzikálne/chemické rizikáŽiadne.Prvky označeniaObsahuje: Kyselina mliečnaPiktogramySignálne slovo: NebezpečenstvoVýstražné upozorneniaH314 - Spôsobuje vážne popáleniny pokožky a poškodenie očí.Bezpečnostné upozorneniaP102 - Uchovávajte mimo dosahu detíP260 - Nedýchajte výpary/sprejP280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranu očí/ochranu tváreP301+P330+P331 - PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE vracanie.P305+P351+P338 - PRI VNIKNUTÍ DO OČÍ: Opatrne niekoľko minút vyplachujte vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú prítomné a dajú sa ľahko odstrániť. Pokračujte v oplachovaní.P310 - Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM/lekárnikaP501 - Zneškodnite obsah/kontajner v súlade s vnútroštátnymi predpismiIné nebezpečenstváPríloha XIII k nariadeniu REACH - Kritériá na identifikáciu perzistentných, bioakumulatívnych a toxických látok (PBT) a veľmi perzistentných a veľmi bioakumulatívnych látok (vPvB) - neuplatňuje saLátky s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém (podľa kritérií delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2100, nariadenia Komisie (EÚ) 2018/605) - neuplatňuje sa
Univerzálny odvápňovač pre expressa ETA Decalco
13,01 €
Uvedená cena je platná k 22.09.2023
Každý kávovar potrebuje pravidelnú údržbu, ktorá čas od času obnáša aj odvápnenie. Aby ste sa vyhli poškodeniu prístroja alebo nedostatočnému odstráneniu usadenín, siahnite najskôr po prípravkoch, ktoré boli k tomuto účelu špeciálne vyvinuté. Pravidelným používaním prostriedkov na odstránenie vodného kameňa kávovar chráníte a predlžujete jeho životnosť. Usadzovanie vodného kameňa postupne klesá a prístroj funguje, tak ako má. Univerzálny prostriedok na odstránenie vodného kameňa ETA Decalco je koncetrát určený na nariedenie. Balenie o objeme 750 ml vystačí na 7 cyklov odvápenia.Upozornenie: NEBEZPEČIE: H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. Obsahuje kyselinu mliečnu (80%).Prípravok na odstránenie vodného kameňa ETAUniverzálny prostriedok na odstránenie vodného kameňa z kávovarov Pravidelným používaním kávovar chránite a predlžujete tak jeho životnosť, zároveň sa zvyšuje energetická účinnosť, ktorá naopak usadzovaním kameňa klesá áObjem 750 mlJedná sa o koncentrát určený k nariedeniu - vystačí na 7 cyklov odvápnenia Ak je nutná lékarská pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku. Uschovávajte mimo dosah detí.Pred použitím si prečítajte údaje na štítku.Po manipulácií dôkladne umyte ruky a zasiahnuté časti tela vodou a mydlom. Používajte ochranné rukavice/ochranné okuliare. PO ZASIAHNUTÝCH OČIACH: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. PO POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracenie. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ STREDISKO alebo lekára.Odstráňte obsah/obal v mieste zberu nebezpečného odpadu. 
Odvápňovač pre kávovary a kanvice RAPID ACTION CDP6006
7,35 €
Uvedená cena je platná k 22.09.2023
RAPID ACTION CDP6006 je rýchly odvápňovač pre kávovary a rýchlovarné kanvice. Po 3 minutách je Váš kávovar či kanvica opäť čistá. Balenie obsahuje 6 ks vreciek. Výrobca odporúča použiť 1 sáčok raz do mesiaca.
Servisný disk pre kávovary Tassimo, žltý
8,66 €
Uvedená cena je platná k 22.09.2023
Servisný disk pre automatické kávovary Tassimo od spoločnosti Bosch/Siemens.Upozornenie:Vyberte si farbu servisného disku podľa svojho typu kávovaru (oranžový disk / žltý disk). Na disku je čiarový kód, ktorý automat načíta. Pokiaľ si zakúpite zlý disk, čistenie automatu neprebehne a disk nebude funkčný!• Náhradný servisný T-Disk Tassimo pre nápojové automaty • Slúži pri procese odvápnenia• Vhodný pre Tassimo:Vivy TAS12xx,Vivy2 TAS14xx,Amia TAS20xx,Sunny TAS32xx, TAS37xxFidelia TAS40xx, Fidelia TAS42xx,Fidelia+ TAS65xx, Fidelia+ TAS85xx
Náhradná prepichovacia jednotka do kávovarov Tassimo
15,62 €
Uvedená cena je platná k 22.09.2023
Originálna náhradná prepichovacia jednotka do kávovarov Tassimo.Vhodná pre modely TAS40... TAS45... TAS65... a TAS85...
Čistič mlynčekov na kávu Menalux MCG
10,83 €
Uvedená cena je platná k 22.09.2023
Originálny čistiaci prípravok na mlynček kávy Menalux MCG: Pre plne automatické kávovary a mlynčeky kávy.Odstraňuje staré zvyšky kávy z vášho mlynčeka.Rýchle a jednoduché použitie.2 čistiace cykly.Pokyny na použitie: Úplne vyprázdnite mlynček. Vložte obsah celého sáčku čistiaceho prípravku do mlynčeka. Nechajte čistiaci prostriedok úplne prejsť spotrebičom a potom umelte určité množstvo kávových zŕn.Nebezpečie:Spôsobuje vážne poškodenie očí. Škodlivý pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami. Obsahuje oranžový olej. Môže vyvolať alergickú reakciu. Uchovávajte mimo dosah detí. Nevdychujte prach. Chráňte pred vlhkom. Pri podráždení kože či vyrážke vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrenie.PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky pokiaľ sú nasadené a pokiaľ sa dajú ľhko vybrať. Pokračujte vo vyplachovaní.PRI POŽITÍ: Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrenie. Ak je nutná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku.Zložky: bieliace činidla na bázi kyslíku menej než 5%, menej než 5% kationtové povrchovo aktívne látky, parfémy.Obsah: 2 sáčky po 15 g
Odstraňovač vodného kameňa 100g - OVK2
3,00 €
Uvedená cena je platná k 22.09.2023
Odstraňovač vodného kameňa - veľké balenie 100g. Vhodné pre varné konvice, kávovary a žehličky.Návod na použitie:Práčky a umývačky:Obsah vrecka vysypte do práčky alebo umývačky a zapnite program na 50-60°C.Varné kanviceZhruba 15g odstraňovača rozpustite v nádobe naplnenej cca 0,7 l vody a ohrejte na teplotu 60 - 70°C.Roztok nechajte pôsobiť 10 až 15 minút. Potom obsah vylejte a konvicu dôkladne vypláchnite. Pri silnom znečistení postup zopakujte.Kávovary:Zhruba 15 g prípravku rozpustíte v pol litru vody a nalejte do kávovaru. Po zapnutí nechajte prekvapkať asi polovicu roztoku. Potom prístroj vypnite a nechajte roztok cca 30 minút pôsobiť.Potom prístroj opäť zapnite a nechajte prekvapkať zvyšok roztoku.Na záver naplňte nádobu čistou vodou a nechajte celý proces prebehnúť znovu.Naparovacie žehličky:15 g odstraňovaču rozpustíte v 1/3 l vody a nalejte do žehličky. Po zapnutí žehličky nechajte roztok prekvapkať cez naparovanie. Potom nechajte prekvapkať rovnaké množstvo destilovanej alebo čistej vody podľa typu žehličky.V prípade požitia, vniknutia do oka postupujte podľa pokynov v bezpečnostnom liste.Xi DráždivýR 36 Dráždi očiS 26 Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
Čistiace tablety do automatických kávovarov - Electrolux
14,75 €
Uvedená cena je platná k 22.09.2023
Milujete chuť kvalitnej kávy? Potom určite dbáte na čistotu vášho kávovaru!Pravidelným čistením Vášho prístroja budete mať vždy špičkovú chuť kávy, ale tiež tým zaistíte jeho dlhú životnosť.Balenie obsahuje 10 ks tabliet - vhodné pre modely AEG CaFamosa, Cafe Perfetto, Espresso Aut a ďalšie plne automatické kávovary.

Vitajte na našom webe, kde sme pre vás pripravili širokú ponuku čistiacek tabletiek do kávovarov. Táto podkategória je súčasťou nášho sortimentu malých spotrebičov, ktoré sa špecializujú na udržiavanie a zlepšovanie kvality vašej kávy. Čistiace tablety sú neoddeliteľnou súčasťou denného údržbového procesu vašeho kávovaru. Aby ste si mohli vychutnať čerstvú a chuťovú kávu, je dôležité pravidelne čistiť váš kávovar od zvyškov kávy, olejov a nečistôt, ktoré sa zvyšujú s každým použitím. Práve preto sme pre vás vybrali špičkové čistiace tablety, ktoré vám pomôžu udržiavať vaše zariadenie v perfektnom stave. Naše tablety sú vyrobené z kvalitných prísad, ktoré sú šetrné k materiálom vášho kávovaru, no zároveň účinné vo vyčistení rôznych nečistôt. V našej ponuke nájdete tablety vhodné pre rôzne typy kávovarov, ako napríklad automatické kávovary, espressá, kapsulové kávovary a podobne. Sme si istí, že u nás nájdete tú správnu čistiace tabletu pre svoj konkrétny kávovar. Okrem špičkovej kvality ponúkame aj konkurencieschopné ceny. Naše čistiace tablety sú cenovo dostupné, takže si ich môžete dovoliť bez toho, aby ste zruinovali svoj rozpočet. Sme presvedčení, že investícia do kvalitných čistiacek tabletiek sa oplatí, pretože vám umožnia dlhšiu životnosť vašeho kávovaru a nezabudnuteľné kávové zážitky. Prehliadajte našu ponuku tabletky a vyberte si tú, ktorá najviac zodpovedá vašim potrebám. S našimi čistiacek tabletiek do kávovarov dosiahnete dokonalý vkus a chutnú kávu každý deň. Nechajte sa inšpirovať našou ponukou a urobte si radosť s tým najlepším kávovarovým zážitkom! Nezabudnite pravidelne čistiť váš kávovar a udržiavať ho v perfektnom stave s našimi kvalitnými čistiacek tabletiek. V prípade akýchkoľvek otázok sme vám k dispozícii a radi vám pomôžeme s výberom najlepšej možnosti pre váš kávovar. Objednajte si teraz čistiace tablety do kávovarov a užite si dokonalú chuť kávy každý deň!

Image
Produkty

Populárne produkty

Toshiba R830
249,00 €
Uvedená cena je platná k 23.09.2023
Držiak vrecka Samsung
9,96 €
Uvedená cena je platná k 22.09.2023
Diaľkové ovládanie CleanMate pre QQ1
21,31 €
Uvedená cena je platná k 22.09.2023
Kinekus Váha kuchynská digitálna, bambus, do 5kg
14,99 €
Uvedená cena je platná k 22.09.2023
Vianočná darčeková taška 23x18x10cm - 1
0,94 €
Uvedená cena je platná k 22.09.2023
EPSON T6428 (C13T642800) - originálny
95,41 €
Uvedená cena je platná k 22.09.2023
OKI 44973535 - originálny
88,36 €
Uvedená cena je platná k 22.09.2023
LEXMARK C792X1MG - originálny
288,88 €
Uvedená cena je platná k 22.09.2023
CARNEO GuardKid+ 4G Platinum modré
109,00 €
Uvedená cena je platná k 22.09.2023
Kisswill Tvrdené Sklo 2.5D 0.3mm pre Motorola G9 Power
7,50 €
Uvedená cena je platná k 22.09.2023
Diárové puzdro na Apple iPhone 11 Diva zlaté
10,50 €
Uvedená cena je platná k 22.09.2023
Obálka na peniaze červená so zelenou mašľou 22x11 cm
2,15 €
Uvedená cena je platná k 22.09.2023
ARCTIC držiak na monitor Z1 Basic
34,73 €
Uvedená cena je platná k 22.09.2023
Odolné puzdro na Apple iPhone 14 Pro Heavy Duty čierne
7,00 €
Uvedená cena je platná k 22.09.2023
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile

24 Result Found
View All
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99